คัดลอกลิงก์ร้านอาหารแล้ว
4.0

ซุยซิน @ โนโวเทล กรุงเทพ บางนา (Shui Xin Chinese Restaurant @ Novotel Bangkok Bangna)

ศรีนครินทร์ติ่มซำ
จองแล้ว 60 ครั้ง
2 คน
วันนี้
รหัสโปรโมชั่น
ถัดไป

เมนู

เกี่ยวกับร้านอาหาร

รีวิว

เมนูแนะนำ

50%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้าน. รายละเอียดของเงื่อนไขพิเศษอยู่ด้านล่าง
เมนู
ก่อน
หลัง

เงื่อนไขพิเศษ

- ส่วนลดใช้ได้ส ำหรับเมนู À La Carte ตั้งแต่ 11.30 น. ถึง 22.00 น. (ออเดอร์สุดท้ำย 21.30 น.) - ไม่รวมโปรโมชันเป็ดปักกิ่ง 899.- บำท นโยบำยเกี่ยวกับเด็ก: - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 5 ปี ไม่เสียค่ำบริกำร - เด็กอำยุ 5-12 ปี คิดครึ่งรำคำของผู้ใหญ่ (ไม่สำมำรถใช้ร่วมกับส่วนลด Eatigo ได้) หมำยเหตุ: - ลูกค้ำควรท ำกำรสั่งซื้อไม่เกิน 15 นำทีหลังจำกเวลำจอง - ส่วนลด Eatigo ใช้กับอำหำรเท่ำนั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม - โปรโมชั่นและส่วนลดไม่สำมำรถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของทำงร้ำนได้ - เมนูและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ - ฝ่ำยบริหำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ ล่วงหน้ำ

เกี่ยวกับร้านอาหาร

ห้องอาหารจีนซุยซิน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30-22.00 น. เราขึ้นชื่อเรื่องอาหารจีนสไตล์เสฉวนและกวางตุ้งแบบดั้งเดิมที่ปรุงโดยเชฟผู้มากประสบการณ์ เมนูที่ไม่อยากให้พลาด ได้แก่ เป็ดปักกิ่ง ซุปเสฉวน ติ่มซำ ร้านตกแต่งอย่างสวยงาม มีระดับ เหมาะสำหรับการมาสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันในทุกโอกาส สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เราก็มีห้องแบบไพรเวตไว้บริการเช่นกัน

บรรยากาศ

ธุรกิจ, ในโรงแรม, เหมาะสำหรับครอบครัว

สิ่งอำนวยความสะดวก/ บริการ

รับเครดิตการ์ด, ห้องแอร์, ห้องแอร์

ทางเลือกในการชำระเงิน

Master Card, Visa

ภาษาพูด

อังกฤษ, ไทย
นำทาง
333 Srinakarin Road, Nongborn , Pravet, Bangkok,10250
ตำแหน่งที่ตั้ง
นำทาง

เวลาทำการ

 
อาหารเช้า
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
วันจันทร์
เปิดทั้งวันตั้งแต่ 11:30-21:00
วันอังคาร
เปิดทั้งวันตั้งแต่ 11:30-21:00
วันพุธ
เปิดทั้งวันตั้งแต่ 11:30-21:00
วันพฤหัสบดี
เปิดทั้งวันตั้งแต่ 11:30-21:00
วันศุกร์
เปิดทั้งวันตั้งแต่ 11:30-21:00
วันเสาร์
เปิดทั้งวันตั้งแต่ 11:30-21:00
วันอาทิตย์
เปิดทั้งวันตั้งแต่ 11:30-21:00
คะแนนจากลูกค้า
0 คะแนนจากลูกค้า
4
0
0
0
0
0
รีวิวจากลูกค้า
0 รีวิวจากลูกค้า
ร้านอาหารไม่มีรีวิวจากลูกค้า
icon-eye
นักชิม 0 คนกำลังดูร้านอาหารนี้อยู่