ข้อกำหนดในการใช้งาน
อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/02/2018
วาระการใช้งานเหล่านี้ (“วาระ”) เป็นวาระที่จะปกครองเงื่อนไขการเข้าใช้บริการกับทาง อีททิโก อินเตอร์เนชันนอล พีทีอี จำกัด (UEN 201320376H) (โดยเรียกต่อไปนี้ว่า “เรา”) ไม่ว่าจะด้วยอีททิโกเอง หรือผ่านบริษัทย่อยของอีททิโก ผ่านช่องทางแพลทฟอร์มอิเล็กทรอนิกต่างๆอาทิ เว็บไซท์และโมไบล์ไซท์ของอีททิโก (อาทิ www.eatigo.com) (หรือเรียกว่า “ไซท์อีททิโก”) หรือผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรือเรียกว่า“แอพพลิเคชั่น”) (โดยที่ทั้งตัวแอพพลิเคชั่นและบริการทั้งหมดจะเรียกรวมทั้งหมดต่อไปนี้ว่า “บริการ”) โดยวาระเหล่านี้จะยังจะปกครองบัญชีของท่าน (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) และการใช้บริการของท่านอีกด้วย
เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นอีททิโกนั้นบริหารโดยเรา และการที่เข้าถึง หรือเข้าใช้บริการต่างๆไม่ว่าในรูปแบบวิธีการใดๆ (ในฐานะผู้ใช้งานลงทะเบียนหรืออื่นๆ) จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงวาระเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวาระเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ โดยที่ท่านได้รับทราบแล้วว่าการยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากมีการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าเป็นการที่ท่านได้ยอมรับวาระเหล่านั้นและข้อแก้ไขด้วย
หากมีการแก้ไขวาระในการใช้งานใดๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกอัพเดทที่นี่ดังนั้นการเยี่ยมชมหน้าวาระเงื่อนไขอย่างเป็นประจำจะทำให้ท่านได้รับรู้เนื้อหาที่ทันสมัยของวาระที่จะมีผลต่อการใช้บริการและใช้บัญชีของท่าน
หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของวาระนั้นเป็นเนื้อหาสำคัญ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบด้วยการแจ้งประกาศลงบนเว็บไซท์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือผ่านทางอีเมลล์ไปยังที่อยู่อีเมลล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ตามที่เราเห็นสมควร โดยระดับความสำคัญของเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว
วาระเหล่านี้จะต้องได้รับการอ่านร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และถือว่ารวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอีกด้วย (สามารถอ่านได้จากที่นี่) หากท่านไม่ตกลงกับวาระนี้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราต้องขอกรุณาแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะไม่สามารถให้บริการท่านได้
1. การใช้บริการต่างๆ
เราจะให้สิทธิ์ในการใช้บริการกับท่านซึ่งเป็นสิทธิ์ที่มีข้อจำกัด ไม่จำเพาะ สามารถเพิกถอนได้ (ไม่ว่าจะมีเหตุหรือไม่) และไม่สามารถโอนได้โดยจะขึ้นอยู่กับการทำตามวาระเหล่านี้ของท่านด้วย โดยบริการของเราที่ให้ท่านนั้นสำหรับเพื่อใช้ส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อเหตุทางพาณิชหรือธุรกิจ ยกเว้นเสียว่าท่านจะใช้บริการ/บัญชีของเราในฐานะผู้ให้บริการร้านอาหารของเรา (“ผู้ค้า”) ทั้งนี้ท่านจะไม่สามารถทำซ้ำ แก้ไข คัดลอก จำหน่าย หรือใช้เพื่อเหตุเชิงพาณิชซึ่งส่วนใดๆของบริการนี้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเสียก่อน
ท่านสัญญาว่าเมื่อท่านกำลังเปิดหาข้อมูล เข้าใช้เว็บไซท์อีททิโก เข้าใช้บริการ ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้แอพพลิเคชั่น หรือเมื่อติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ใช้งานอื่นๆของบริการ ท่านจะไม่พยายามหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดได้กระทำหรือพยายามในสิ่งต่อไปนี้
a. ทำการอัพโหลดข้อมูล หรือเนื้อหา (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) ที่จะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นๆทั้งในเรื่องของการนำสู่สาธารณะ ความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
b. เข้าร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดหรือให้คำการแถลงใดๆที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย และสิทธิ์ของบุคคลที่สามไม่ว่าทั้งในประเทศหรือในที่ใดบนโลก
c. เข้าร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดหรือให้คำการแถลงใดๆที่ในความเห็นของเราแล้วเป็นการจำกัดบุคคลใดๆจากการใช้บริการ
d. การให้ข้อมูลเท็จ ผิด หรือนำไปสู่การเข้าใจผิด การใช้รายละเอียดความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต/เดบิตที่ฉ้อฉล การเข้าทำกิจกรรมและธุรกรรมที่ฉ้อฉลกับบุคคลที่สาม (รวมถึงการเข้าทำกิจกรรมหรือธุรกรรมในนามของหรือเพื่อบุคคลที่สามโดยที่ท่านไม่มีอำนาจในการผูกมักบุคคลที่สาม หรือการใช้หลักฐานแสดงตนที่เป็นเท็จ)
e. กระทำการที่เป็นผลต่อเรา บริการของเรา การแสดงออกด้วยความหวังดีของเรา เครื่องหมายการค้าของเรา ชื่อและชื่อเสียงของเรา ในเชิงลบ ให้เกิดผลเสียหาย หม่นหมอง ตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดต่อเราหรือบุคคลใดๆ หรือการยุยงในทางลบต่อบุคคลใดๆจากการใช้บริการของเราไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม
f. ใช้บริการของเราในการส่ง ประกาศ หรือสื่อสารเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร เป็นการข่มขู่ มุ่งโจมตี ทำร้าย ทำลายชื่อเสียง สบประมาท โจมตี หลอกลวง ฉ้อฉล ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น หยาบคาย หรือเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเป็นเนื้อหาหรือสารที่อ่อนไหวทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็นสารข่มขู่ หรือมีลักษณะไม่เหมาะสม ลามก และเป็นภัย ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา หรือเป็นสารที่มุ่งให้บุคคลหรือกลุ่มใดไม่พอใจ
g. ทำการอัพโหลดหรือใช้ส่งผ่านผ่านช่องการต่างๆซึ่งข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือลิ้งค์ใดๆที่มีรหัสร้ายแอบแผง หรือนำผู้ใช้ไปสู่หน้าไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไฟล์ล้วงความลับ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
h. การใช้เสครเปอร์ บอท สไปเดอร์ ครอวเลอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติใดๆในการเข้าถึง เข้ารับ คัดลอก หรือตรวจดูส่วนใดๆก็ตามของบริการหรือข้อมูลและเนื้อหาใดๆบนเว็บไซท์ (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) ที่สามารถพบได้หรือเข้าถึงได้ผ่านบริการ
i. ทำการก้าวก่าย หรือรบกวนความถูกต้องในการทำงานของตัวบริการ
j. การละเมิดกฎ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอันสืบเนื่องจากการเข้าถึงหรือใช้บริการ
k. การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับหรือผิดวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่ละเมิดต่อวาระเหล่านี้
l. ทำการใช้ข้อมูล หน้าใช้งาน และทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินของเราในงานออกแบบ พัฒนา ผลิต ให้อนุญาตใช้ จำหน่ายนานแอพพลิเคชั่นใดๆ ส่วนประกอบ หรือเครื่องมือเพื่อใช้กับบริการของเรา
m. ทำการเข้าถึงหรือใช้บริการในทางที่ได้กระทำที่เป็นเพิ่มหรือได้ไตร่ตรองมาให้เป็นการเพิ่มจำนวนการรองรับอย่างผิดปกติในโครงสร้างบริการของเรา
n. ทำการเก็บข้อมูลบริการของผู้ใช้งานท่านอื่น (ซึ่งอาจรวมถึงลูกค้าของเราและ/หรือผู้ค้า)โดยไม่ได้รับการยินยอม หรือได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงบริการ บัญชีของผู้ใช้ท่านอื่น ชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ
o. ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง นำไปต่อยอดงานใหม่ จำหน่าย หรือนำแสดงในสาธารนะซึ่งเนื้อหาของไซท์จากบริการโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนจาก และ/หรือจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
p. อนุญาตหรือสนับสนุนให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมา
2. บัญชีผู้ใช้งาน
ท่านสามารถสมัครบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับเราได้โดยการลงทะเบียนกับเราหรือทำการลิ้งค์สื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีของเรา (“บัญชี”) หากท่านได้เสร้างบัญชีขึ้น จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะทำการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์โดยการให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนตามที่เรากำหนด
ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำและกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบในทันทีหากมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆ เราจะไม่สามารถถูกเอาผิดได้สำหรับความสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการการใช้บัญชีของท่านไม่ว่าโดยตัวท่านเองหรือโดยผู้อื่นไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ท่านยังยอมรับให้ถูกเอาผิดได้สำหรับความสูญเสียใดๆอันเกิดต่อเราหรือบุคคลที่สามจากการใช้บัญชีของท่านไม่ว่าโดยตัวท่านเองหรือโดยผู้อื่น
ท่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้งานบัญชีของท่านให้ถูกต้อง และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลว่าข้อมูล รายละเอียดของบัญชีและล็อกอินของท่านจะเป็นความลับ ท่านจะดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้มีการควบคุมทั้งหมดในการใช้งานบัญชีของท่านและท่านจะไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้งานอื่นๆไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ท่านจะไม่ทำการสร้างหลายๆบัญชี ทำการโอน หรือขายบัญชีของท่านให้ผู้อื่น
บัญชีทุกๆบัญชีจะต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลล์ส่วนบุคคลที่ถูกต้องและท่านใช้งานอยู่เป็นประจำเพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารกับท่านผ่านอีเมลล์ในเรื่องของการดูแล บริหาร และจัดการบัญชีของท่านได้ และรวมถึงสื่อสารเรื่องอื่นๆด้วย
เราอาจจะขอให้มีการยืนยันบัญชี หรือเปลี่ยนรหัสเข้าบัญชีเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบัญชีนั้นยังคงมีการใช้งานอยู่และได้รับการลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ที่มีอยู่จริงและถูกต้อง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ลบ และ/หรือทำการกำจัดด้วยวิธีอื่นๆใดๆซึ่งบัญชีใดๆก็ตาม โดยไม่มีความจำเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าหากเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าบัญชีดังกล่าวได้มีการลงทะเบียนโดยละเมิดวาระเหล่านี้ หากมีการตรวจพบว่ามีการใช้ IP ปลอมในการซ่อนการพยายามสมัครหลายๆบัญชี หรือหากบัญชีใดๆมีการขัดขวางการทำงานโดยปกติของบริการของเรา หรือกระทำการใดๆที่เป็นการก่อกวนผู้ใช้งานอื่นๆของบริการของเรา
เมื่อท่านได้สร้างบัญชี จะถือว่าท่านได้ให้คำมั่นและรับประกันดังต่อไปนี้
1. หากท่านสมัครในฐานะของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นๆ (“บุคคล”) ท่านนั้นมีอำนาจในการเข้าผูกพันบุคลนั้นๆต่อวาระเหล่านี้ และบุคคลนั้นจะทำตามวาระดังกล่าว
2. ท่านเป็นบุคคลผู้มีมีความสามารถในการเข้าทำการผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ท่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย ทางการเงิน ทางศีลธรรมซึ่งกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน และ
4. ข้อมูลใดๆที่ท่านได้ให้เอาไว้เป็นข้อมูลที่เที่ยงตรง ทันสมัย เป็นความจริง และครบถ้วน และท่านจะทำการแจ้งเราในทันทีหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะทำการอัพเดทข้อมูลในหน้าผู้ใช้งานของท่าน
หากท่านมีอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านจะสามารถใช้บริการได้ภายใต้การแนะนำและควบคุมโดยผู้ปกครองและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆภายใต้บัญชี
3. เนื้อหาของผู้ใช้งานและไซท์
บริการนั้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการและแบ่งปันเนื้อหาได้ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ ความคิดเห็น ข้อมูล ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ (“เนื้อหา”) และสืบเนื่องด้วยเนื้อหาที่ท่านได้อัพโหลดนี้ ประกาศ หรือสามารถทำให้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นๆใดๆผ่านบริการของเรา จะถือว่าท่านได้ให้สิทธิ์ อำนาจ และผลประโยชน์กับเราในการกระทำการอย่างเดียวกัน และท่านได้รับรู้อย่างเปิดเผยมา ณ ที่นี้และตกลงว่าสืบเนื่องจากนั้นไปเราจะเป็นเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว และตามที่กฎหมายคุ้มครองสูงสุด ท่านตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิ์ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆหากเราเข้าเป็นเจ้าของ และ/หรือ ใช้เนื้อหาที่ท่านได้ให้ไว้ หรือใช้โดยบุคคลที่สามผ่านการได้รับการอนุมัติจากเรา นอกจากนี้ท่านยังได้รับประกันอีกด้วยว่าท่านเป็นเจ้าที่ถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวและ/หรือท่านได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในการให้สิทธิ์ดังกล่าวกับเรา
ท่านรับรู้ว่าท่านจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ได้ลงเอาไว้ผ่านบริการเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกทั้งทางด้านกฎหมาย ความรับผิด ความเหมาะสม ความถูกต้องทางทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว และสืบเนื่องด้วยเนื้อหาที่ท่านได้ทำให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนี้ ท่านได้ให้คำมั่นและรับประกันเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเนื้อหาที่ท่านได้จัดหาให้นั้นจะไม่มีเนื้อหาในส่วนใดก็ตามที่ท่านไม่ได้มีสิทธิ์เต็มในการอนุมัติสิทธิ์ให้กับเรา
เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นจะรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ตัวอักษร ภาพกราฟฟิก รูปภาพซอฟต์แวร์ วิดีโอและไฟล์เสียง และสิ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่ระบุข้างต้นมานี้บนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก (“เนื้อหาบนไซท์”) นั้นจะต้องมีการอนุมัติให้เรา หรือว่าเราเป็นเจ้าของ และจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้งานจะไม่สามารถนำประกาศไปประกาศซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาบนไซท์ไปยังเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่น หรือสื่ออื่นๆได้โดยไม่ได้รับการยินยอมเสียก่อน นอกจากนี้ผู้ใช้งานจะไม่ทำการค้า หรือจำหน่ายเนื้อหาบนไซท์ให้กับบุคคลที่สาม ทำการเตรียมงานพัฒนาต่อยอด หรือ นำเนื้อหาบนไซท์ไปใช้หาผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากประสงค์จะขอนำประกาศไปประกาศซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย จำหน่าย พัฒนางานต่อยอด หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ซึ่งเนื้อหาบนไซท์ ให้ท่านกรุณาติดต่อเราทางลายลักษณ์อักษรไปยังหน้าบริการช่วยเหลือลูกค้าทั้งนี้เราไม่อยู่ภายใต้หน้าที่ใดๆที่จะต้องมอบคำอนุญาตคำขอดังกล่าวในการนำประกาศไปประกาศซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย จำหน่าย พัฒนางานต่อยอด หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ซึ่งเนื้อหาบนไซท์
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ของเราทั้งหมดนั้นเป็นของเราหรือเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้รับอนุญาตและจะไม่สามารถถูกนำไปใช้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมเสียก่อน
4. ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต
เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถสำรองที่นั่งกับทางผู้ค้าของเราได้และในทางตรงกันข้ามเช่นเดียวกัน โดยที่การสำรองที่นั่งดังกล่าวนี้อาจะมีส่วนลดราคาให้ ท่านตกลงที่จะไม่ใช่บริการในทางอื่นใดก็ตามนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ หรือในทางอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซิฟเวอร์และ หรือทำให้เซิฟเวอร์ไม่สามารถใช้การได้ซึ่งรวมถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ด้วย หรือทำการรบกวน ก้าวก่ายการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกของบุคคลอื่นๆ
ท่านจะไม่สามารถพยายามเข้าถึงเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก บัญชีของผู้อื่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ไม่ว่าจะด้วยการแฮค เจาะรหัสผ่าน หรือด้วยวิธีการอื่นๆใด ท่านจะไม่สามารถทำให้ได้มาหรือพยายามทำให้ได้มาซึ่งสาระหรือข้อมูลใดๆที่ไม่ได้จงใจให้ท่านสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามบนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก ท่านจะไม่ทำการลิ้งค์ไปยังส่วนใดๆของเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกถ้าหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เกิดผลร้ายต่อเราและบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ขาดในดุลยพินิจของเรา ในการปิดหรือยุติการใช้งานบริการ เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก หรือลิ้งค์ที่ท่านเชื่อมมายังเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก ที่ไม่ได้รับการอนุญาตภายใต้วาระเหล่านี้ของท่าน
5. การสำรองที่นั่ง เครดิต และนโยบายการยกเลิก
ด้วยการใช้บริการของเรา ลูกค้าสามารถทำการสำรองที่นั่งร้านอาหารได้ตามช่วงเวลา สถานที่ และสิทธิพิเศษใดตามที่ผู้ค้าได้เสนอเอาไว้ เราจะไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการในการสำรองที่นั่ง บริการร้านอาหาร และ/หรือ การให้สิทธิพิเศษ (อาทิ ส่วนลดราคา) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ค้า และจะต้องจัดหาให้ หรือให้บริการโดยผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเราจึงจะไม่มีความรับผิดชอบต่อการบริการ ความสามารถในการได้รับสิทธิพิเศษ หรือการยกเลิกใดๆจากทางร้านอาหาร หรือจากการจองร้านอาหารกับทางผู้ค้า
และตามที่ได้มีการแจ้งในวาระข้างต้น เราสามารถที่จะยุติการใช้บริการ และ/หรือบัญชีใช้งานของท่านหากท่านได้กระทำการดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่
a. เปลี่ยนเวลา และ/หรือ วันที่สำรองร้านอาหารมากกว่า 5 ครั้ง
b. ทำการติดต่อร้านค้าโดยตรงเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาหรือรายละเอียดอื่นๆในการสำรองร้าน
c. ขอส่วนลดราคาถึงแม้ท่านไปถึงร้านอาหารของผู้ค้าหรือในจำนวนใดๆนอกเหนือจากที่กำหนดในการสำรองของท่าน
d. ไม่ยกเลิกการสำรองที่นั่งในกรณีที่ท่านไม่ได้ไปตามที่นัดสำรอง (“ไม่แสดงตน”)
e. ทำการฉ้อฉลหรือสิ่งใกล้เคียงใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ของท่านในการชำระเงินให้ผู้ค้าเต็มจำนวนสำหรับบริการที่ได้รับ
เราขอสงวนสิทธิ์ในทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับความน่าเชื่อถือของท่านซึ่งรวมถึงมูลค่า ความถูกต้อง วันสิ้นอายุ และความสามารถของท่านในการดำเนินการตามความน่าเชื่อถือของท่าน
การยกเลิกการสำรองนั้นสามารถทำได้อย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนเวลาที่จะเริ่มเวลานัดสำรองของท่าน
ส่วนลดราคานั้นจะครอบคลุมเฉพาะมื้ออาหารที่รับประทานที่ร้านเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้กับกรณีของการซื้อกลับบ้านหรือสั่งให้ไปส่งนอกสถานที่ได้
ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเมนูในวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆ กรุณาติดต่อร้านอาหารโดยตรงเพื่อยืนยันรายละเอียดของเมนูในวันหยุดและวันสำคัญ
6. การเคลมลิขสิทธิ์และการละเมิด
เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และหากท่านมีเหตุให้เชื่อด้วยความหวังดีได้ว่าเนื้อหาบนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก หรือประกาศอื่นๆบนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก นั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านเป็นเจ้าของ กรุณาติดต่อเร าผ่านหน้าบริการช่วยเหลือลูกค้าของเราโดยทำการระบุในสารแจ้งถึงเราดังนี้
a. ลายมือชื่อของเจ้าของหรือบุคคลผู้ให้อำนาจในนามของเจ้าของของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้ถูกละเมิด
b. การระบุอย่างชัดเจนของงานลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
c. ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอกับเราเพื่อให้เราสามารถระบุที่ตั้งของเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
d. ให้ข้อมูลติดต่อกลับที่เพียงพอตามสมเหตุสมผลเพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้
e. คำแถลงว่าท่านได้เชื่อว่าเนื้อหาสาระดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือตามกฎหมาย
f. คำแถลงว่าข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนมานั้นแม่นยำ และท่านเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนเจ้าของผู้ซึ่งมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งสาระที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
7. ลิ้งค์ไปยังเว็บไซท์อื่นๆ
เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นอาจจะประกอบด้วยโฆษณาหรือลิงค์ไปยังเว็บไซท์ของผู้อื่น (“ไซท์ของบุคคลที่สาม”) ลิ้งค์ไปยังไซท์ของบุคคลที่สามเหล่านี้นั้นทำให้สามารถเข้าถึงได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น โดยเราไม่ได้เป็นผู้รับรอง หรือยืนยันความแม่นยำ หรือเป็นเจ้าของข้อมูลใดๆที่อยู่ในโฆษณา หรือเนื้อหาอื่นๆในไซท์ของบุคคลที่สาม หากท่านตัดสินใจที่จะออกจากหน้าไซท์ของอีททิโกและไปยังไซท์ของบุคคลที่สามหรือทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือทำการดาวน์โหลดใดๆจากไซท์ของบุคคลที่สาม จะถือว่าท่านได้กระทำบนความเสี่ยงของตัวท่านเอง เรื่องใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับไซท์ของบุคคลที่สามจะต้องติดต่อโดยตรงกับเจ้าของของไซท์บุคคลที่สามเท่านั้น เราจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับไซท์ของบุคลที่สาม และนอกจากนี้เราไม่ได้แสดงตนหรือสื่อสารให้สามารถส่อความว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับไซท์บุคคลที่สาม
8. ข้อจำกัดและความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าสิทธิ์เดียวของท่านต่อปัญหาใดๆก็ตาม หรือความไม่พึงใจในบริการก็ดีก็คือสิทธิ์ในการขอยุติใช้บัญชีของท่าน และ/หรือการที่ท่านเลิกใช้บริการท่านยังรับทราบและตกลงอีกด้วยว่าเราจะไม่สามารถถูกเอาผิดได้ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย เสียหายอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก หรือบริการของเรา ท่านเข้าใจดีว่าเราไม่ใช่ผู้ขายสินค้า และ/หรือบริการร้านอาหารที่มีเนื้อหาอยู่บนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกหรือทำให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการที่เราให้ เราเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ดูแลธุรกรรมให้กับผู้ค้าบุคคลที่สาม และเราไม่ว่าในทางใดก็ตามจะไม่ถือได้ว่าเป็นผู้แทนของผู้ค้าใดๆและจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการหรือสินค้าที่ผู้ค้านั้นได้จัดหา
9. สินไหมทดแทน
ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดเชย และไม่เอาผิดเราจากการเอาผิด การเคลม ความเสียหาย สูญเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าบริการตัวแทนทางกฎหมายที่อาจเกิดจากการใช้บริการของท่าน (รวมถึงเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก) เราขอสงวนสิทธิ์ขาดและด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวซึ่งสิทธิ์ที่จะเข้าควบคุมและป้องคดีเหตุใดๆอันเกิดจากการเรียกร้องเอาสินไหมทดแทนจากท่านด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง โดยในกรณีดังกล่าวท่านจะให้ความร่วมมือกับเราในการปกป้องทางคดีใดๆ
10. กฎหมายที่ใช้ เขตอำนาจศาล และการพิพากษา
ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับวาระเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือจากการใช้ส่วนใดๆของเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก หรือบริการจะถูกเสนอต่อศูนย์พิพากษานานาชาติสิงคโปร์ (“Singapore International Arbitration Centre: SIAC”) และจะได้รับการชำระความตามกฎของ SIAC ด้วยคณะพิพากษาที่ประกอบด้วยผู้พิพากษา (1) ท่านที่จะได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่ตามกฎขง SIAC สถานที่ที่จะดำเนินการพิพากษาจะเป็นประเทศสิงคโปร์ โดยภาษาที่ใช้ในการว่าความจะเป็นภาษาอังกฤษ
เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นบริหารโดยนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์และวาระเหล่านี้จะถูกตีความภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์
และโดยที่จะไม่ทำให้สิทธิ์ในข้อข้างต้นหมดไปและในกรณีที่ท่านได้ดำเนินการทางกฎหมายกับเรา จะถือว่าท่านได้ยินยอมมา ณ ที่นี้ที่จะอยู่ภายใต้คำพิพากษาของศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นสิทธิ์ขาด ท่านตกลงว่าการเคลมใดๆที่ท่านอาจจะมีต่อเราอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโกจะต้องว่าความในศาลผู้มีอำนาจในสาธารณรัฐสิงคโปร์
และโดยที่จะไม่ทำให้สิทธิ์อื่นๆตามเงื่อนไขของวาระนี้หมดไป และเป็นไปตามที่ท่านไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดได้ละเมิดหรือข่มขู่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อหาการชดเชยหรือวิธีการชดเชยอื่นๆใดๆจากศาลของสาธารรัฐสิงคโปร์และ/หรือในเขตอำนาจศาลอื่นๆใดๆที่ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรานั้นถูกละเมิดโดยที่ท่านได้ยินยอมมา ณ ที่นี้ที่จะอยู่ภายใต้คำพิพากษาของศาลดังกล่าว
11. ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านรับทราบว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ ตำแหน่ง และผลประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) ในเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโก และท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ ตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ใดในทางเดียวกันยกเว้นตามที่ได้มีการระบุภายใต้วาระเหล่านี้
ท่านจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง ปรับแก้ แปล จัดเตรียมงานต่อยอด แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ทำการรื้อหรือพยายามในทางใดๆที่จะเข้าถึงตัวรหัสคอมพิวเตอร์ของบริการ ซอฟต์แวร์ หรือทำการเก็บเอกสาร หรือสร้าง หรือพยายามที่จะสร้างงานเลียนแบบ หรือสิ่งแทนที่ใกล้เคียง หรือสินค้าจากการได้เข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโก หรือทรัพย์สินทางข้อมูลอื่นๆ
“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ใดๆทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายศีลธรรม กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม กฎหมายสิทธิ์การเผยแพร่ กฎหมายความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ทางทรัพย์สินอื่นๆ และรวมถึงการนำไปใช้ การนำมาทำใหม่ ส่วนขยายเพิ่มเติม การบูรณะ และการนำมาใช้ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตและมีผลทั่วโลก
สิทธิ์ทั้งหมด (รวมถึงความหวังดี) ในชื่อของ “อีททิโก” และเครื่องหมายการค้านั้นมีเราเป็นเจ้าของ โดยที่สินค้า บริการ หรือชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้าใดที่อาจปรากฏบนบริการของเรานั้นเป็นชื่อและเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสิทธิ์นั้นๆ
12. การไม่รับประกัน
ท่านรับทราบและตกลงว่าบริการที่จัดหาให้นั้นจะเป็นรูปแบบ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่ทำให้มี” และการใช้งานบริการและเนื้อหา สินค้าหรือบริการ และการเข้าถึงดังกล่าวของท่านนั้นกระทำบนความเสี่ยงของท่านและด้วยดุลยพินิจของท่านเอง
เราไม่ได้มีการให้คำมั่นหรือรับประกันว่า (ก) การใช้งานของบริการนั้นจะมีความปลดภัย ทันสมัย ไม่มีการก่อกวน หรือไร้ซึ่งความผิดพลาด หรือว่าจะสามารถใช้งานได้กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลใด (ข) บริการของเราจะเป็นไปตามความคาดหวังหรือความต้องการของท่าน (ค) ความผิดพลาดหรือปัญหาในบริการจะได้รับการแก้ไข (ง) ตัวบริการและเซิฟเวอร์นั้นปราศจากซึ่งไวรัสหรือส่วนประกอบอันตรายอื่นๆ
เงื่อนไข คำมั่น และการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะระบุอย่างชัดเจน ส่อความได้ หรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือสิ่งอื่นๆซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การส่อความว่ามีการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และความปราศจากการละเมิดใดๆนั้นจะถือว่าได้ยกเว้นออกอย่างสูงสุดตามที่กฎหมายจะอนุญาตและได้แจ้งเอาไว้แล้ว ณ ที่นี้
บริการนั้นอาจจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิก (รวมถึงปัญหาในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกที่ท่านใช้) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความไม่สามารถในการส่ง ความเสียหาย สูญเสียใดอันเกิดจากปัญหาดังกล่าว
จะไม่มีคำแนะนำใดหรือข้อมูลใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ท่านได้รับจากเราหรือจากตัวบริการก็ดีจะสามารถส่อความได้ว่าเป็นการให้คำมั่น สัญญา หรือการรับประกัน นอกจากนี้ท่านยังรับทราบว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะสนับสนุนหรือคงไว้ซึ่งตัวบริการ
เราขอปฏิเสธความรับผิดและการถูกเอาผิดหรือความรับผิดชอบใดๆอันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของไซท์ที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามซึ่งเนื้อหาหรือบริการใดๆ พวกเราจะไม่มีความรับผิดชอบต่อหรือถูกเอาผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวเนื่องกับหรือถูกใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ซึ่งรวมไปถึงความผิดพลาดในเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหาหรือบริการของหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
พวกเราจะคงไว้และจะยังมีสิทธิ์ในทุกเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือปิดการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือความสามารถใดๆของเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ชั่วโมงที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงบริการ หรือความพร้อมใช้งานของบริการ (หรือส่วนใดๆของบริการ) บนอุปกรณ์ใดๆ หรือบริการเชื่อมต่อใดๆ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะจัดหาให้ท่าน และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งการแจ้งเตือนของการเปลี่ยนแปลงใดๆนี้ และพวกเราจะยังไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้ท่านซึ่งการสนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขข้อผิดพลาด อัพเดท พัฒนา แก้ไขรหัส หรือเพิ่มสมรรถนะของเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโก