แจ้งเตือน

are you sure

ไม่พบร้านอาหารที่ค้นหา

บริการลูกค้า

ขอความช่วยเหลือ
ศูนย์บริการของเรา
สามารถให้ความช่วยเหลือคุณ
ส่งมาที่!

นโยบายความเป็นส่วนตัวของอีททิโก

ปรับปรุงล่าสุด: [02/02/2018]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมการใช้บริการของบริษัท อีททิโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ยูอีเอ็น: 20132 0376เอช) (ต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ) ไม่ว่าโดยบริษัทเอง หรือผ่านบริ ษัทย่อย ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อีททิโกเว็บไซต์ หรือโมบายไซต์ (คือ www.eatigo.com) (“อีททิโกไซต์”) หรือโมบายแอปพลิเคชั่น (“โมบายแอป”) (อีททิโกไซต์ โมบายแอป และบริการที่เสนอและ/ หรือจัดให้ ต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ”)

เมื่อมีการใช้บริการในทุกรูปแบบ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือไม่) ท่านยอมรับว่าได้อ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้และยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้อ งแจ้งได้ทุกเมื่อ ท่านเข้าใจว่าการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเป ลี่ยนแปลงเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เปลี่ยนแปลง เพื่อความชัดเจน นโยบายความเป็นส่วนตั วใช้กับผู้ค้าของเราเช่นกัน (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ในฐานะผู้ใช้บริการ และ/หรือเจ้าของบัญชี (ตามที่กำหนด ด้านล่าง)

หากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดูฉบับปรับปรุงได้ ที่นี่ . การตรวจสอบและทบทวนหน้านี้เป็นประจำทำเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อมูลที่อา จมีการเก็บ ใช้ (และภายใต้เหตุการณ์ใด) และอาจมีการแบ่งปันกับบุคคลอื่นหรือไม่ (ถ้ามี)

หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสำคัญ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบโดยการแจ้งบนไซต์อีททิโกแล ะ/หรือโมบายแอป หรืออีเมล์ถึงท่านตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านใดไว้ และตามที่เราเห็นสมควร เรากำหนดว่าการเปลี ่ยนแปลงใดเป็นเรื่องสำคัญโดยใช้ดุลยพินิจของเราฝ่ายเดียวเท่านั้น

เรามุ่งมั่นคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และเราหวังว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเร าในเรื่องการดำเนินการด้านข้อมูลอย่างเป็นธรรม และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทำให้ท่านมั่นใจที่จะใช้บริการ ของเรา

 1. 1. เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และบริการของเรา

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดการใช้บริการของเรา (หรือ “ข้อกำหนด” ซึ่งดูได้ ที่นี่ ) และการใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดดังกล่าว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่เราเก็บและได้รับจากท่านระหว่างการใช้บริ การของท่าน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ตามที่กำหนดด้านล่าง) เราจึงแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท ำความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บและ/หรือการใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัว ของท่าน

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์ โมบายไซต์ โมบายแอปพลิเ คชั่น และ/หรือแอปพลิเคชั่นอื่นใดที่ท่านอาจสามารถเข้าถึงได้จากบริการดังกล่าว (ไม่ว่าจะผ่านการ โฆษณา บริการ หรือลิงก์เนื้อหา) หรือเว็บไซต์หรือโมบายไซต์ใดๆ ของผู้ค้าหรือกิจการในเครือของ เรา ซึ่งแต่ละรายอาจมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเก็บข้อมูล การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลที่แตกต ่างอย่างมีสาระสำคัญจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  ในขณะที่ท่านอาจใช้บริการ (หรือบางส่วนของบริการ) โดยไม่ลงทะเบียนได้ เนื้อหาและบริการหลาย แบบบนอีททิโกไซต์หรือโมบายแอปต้องมีการลงทะเบียน

  ท่านมีความรับผิดชอบเรื่องความถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้กับเรา ข้อมูลและข้อมูลส่ว นตัวที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อข้อมูลที่ท่านได้รับเมื่อใช้บริการ ความสามารถของเราในการติดต่อท่านตามท ี่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และที่มีความสำคัญกับประสิทธิภาพของการบริการและการร ับประโยชน์ของท่าน

 2. 2. ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บจากท่าน

  “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ข้อมูลดังกล่าวป ระกอบด้วย โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด อายุ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี ข้อมูลเครดิตการ์ด และที่อยู่ของท่าน

  นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงสิ่งเหล่านี้

  a. รายละเอียดบัญชีโซเชียล มีเดียของท่าน (เช่น เพศ วันเกิด อาชีพ และ/หรือสถานที่) ถ้าบัญชีด ังกล่าวใดๆ เชื่อมต่อกับแอปและ/หรือเว็บไซต์ของเรา และ

  b. ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านหรือบุคคลอื่นใดๆ ให้ไว้เกี่ยวกับข้อกำหนดของบริการและ/หรือการใช้งา นแอปและ/หรือเว็บไซต์ของท่าน

  c. เมื่อท่านใช้ฟีเจอร์และฟังก์ชั่นใดๆ ของบริการ

  d. เมื่อท่านเข้าเว็บอีททิโกหรือใช้โมบายแอป เรายังอาจได้รับและบันทึกข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุ ปกรณ์มือถือของท่านเป็นครั้งคราว ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการเข้าชม (ตามที่กำหนดด้านล่าง) คุกกี้ เ ว็บบีคอนส์ และข้อมูลอื่นๆ และ

  e. หากท่านติดต่อเรา เช่น สอบถามหรือแจ้งเรื่อง

  หลังจากลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา ท่านอาจปรับปรุงรายละเอียดบัญชีของท่านได้โดยการเข้าสู่บัญชี ของท่าน คลิกลิงก์ไปที่รายละเอียดบัญชีของท่าน และทำตามคำแนะนำ

  เรายังอาจประมวลผลข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่าน เช่น

  a. รายละเอียดบัญชีโซเชียล มีเดียของท่าน (เช่น เพศ วันเกิด อาชีพ และ/หรือสถานที่) ถ้าบัญชีด ังกล่าวใดๆ เชื่อมต่อกับแอปและ/หรือเว็บไซต์ของเรา และ

  b. ข้อมูลใดๆ ที่ท่านอาจส่งให้เราหรือผู้ค้าหรือกิจการในเครือของเรา ซึ่งใช้บริการ และ

  c. ประวัติการใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานของท่านกับเราและ/หรือบุคคลอื่น

  นอกจากนี้ ถ้าท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอีกท่านกับเรา ท่านยืนยันว่าท่านสามารถ

  a. ยินยอมแทนบุคคลนั้นให้เก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น

  b. รับการแจ้งใดๆ แทนบุคคลนั้น และ

  c. รับประกันว่าท่านได้รับการยินยอมสำหรับเราจากบุคคลนั้น และมีสิทธิ์อนุญาตให้เราเก็บ จัดเก็บ และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น

  แม้ว่าหากท่านไม่ลงทะเบียนสร้างบัญชี เราเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานอีททิโกไ ซต์ของเราดังต่อไปนี้

  a. คุกกี้

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กส่งจากเว็บไซต์ไปที่บราวเซอร์ของท่านที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้มีการใช้ในหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดตามความสนใจและกิจกรร มของท่านเกี่ยวกับบริการ ประมาณการและรายงานขนาดของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าช ม และทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริการ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านเพื่อแสดงความประสงค์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ถ้าท่านปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้ครบสมบูรณ์

  ดังนั้นเราจึงใช้คุกกี้ในการมอบประสบการณ์ของท่านบนอีททิโกไซต์ตามความต้องการของท่าน เช่น ห ากรหัสผ่านของท่านมีการจัดเก็บไว้ผ่านคุกกี้ ท่านไม่ต้องเข้าสู่ระบบใหม่แต่ละครั้งที่เข้าใช้งานอีททิโก ไซต์

  เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้กับข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านที่ท่านให้ระหว่างการเข้ าใช้งานอีททิโกไซต์ กิจการในเครือของเราบางรายยังใช้คุกกี้ในการให้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับ การใช้งานอีททิโกไซต์ โมบายแอปและบริการของท่านแก่เรา เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือมีอำนาจควบค ุมคุกกี้เหล่านี้ และดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ควบคุมการใช้งานคุกกี้เหล่านี้

  b. เว็บ บีคอนส์

  เว็บ บีคอนส์ คือ ไฟล์ภาพกราฟิกขนาดจิ๋วที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรืออีเมล์ที่ให้แสดงอยู่บนหน้าเว็บหรืออีเ มล์ และส่งข้อมูลจากบราวเซอร์ของผู้ใช้กลับไปที่โฮมเซิร์ฟเวอร์

  เราหรือบริษัทภายนอกที่ให้บริการติดตามการใช้งานของเรายังใช้เว็บ บีคอนส์ เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ระ บุตัวตนเกี่ยวกับการใช้งานอีททิโกไซต์และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณาที่ท่านเลือก และการใช้ งานอีเมล์ โปรโมชั่นพิเศษ หรือจดหมายข่าวที่เราส่งให้ท่าน เว็บ บีคอนส์ของเราไม่ใช้ในการติดตา มกิจกรรมของท่านนอกอีททิโกไซต์หรือโมบายแอป หรือของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณา

  เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของท่านจากเว็บ บีคอนส์กับข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน เว้นแต่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นการตลาด หรือกิจกรรมคล้ายคลึงกันกับผู้ค้ าและกิจการในเครือของเราถ้ามี

  c. ข้อมูลการเข้าชม

  เราติดตามและเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ และอื่นๆ เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือเข้าถึงอีททิโก ไซต์หรือโมบายแอป: (1) อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“ไอพี”) แอดเดรส (2) โดเมน เซิร์ฟเวอร์ (3) ประเภทคอมพิวเตอร์ (4) ประเภทเว็บ บราวเซอร์ที่ใช้ (5) แหล่งอ้างอิงที่อาจส่งท่านมาที่อ ีททิโกไซต์หรือโมบายแอป และ (6) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของบราวเซอร์ของท่านแล ะอีททิโกไซต์ (เรียกรวมกันว่า"ข้อมูลการเข้าชม").

  เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากข้อมูลการเข้าชมกับข้อมูลส่วนตัว เมื่อคุณลงทะเบียนสร ้างบัญชีกับเรา

 3. 3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บ

  a. การลงทะเบียนสร้างบัญชี

  เราใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้เพื่อตอบคำถามของท่าน ให้บริการแก่ท่าน เสนอบริการของผู้ค้ าของเรา และส่งอีเมล์ที่จำเป็นหรือที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจให้แก่ท่าน ท่านอาจเลือกไม่ให้ข้อมูลหรื อข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา ซึ่งในกรณีเช่นนี้ท่านยังสามารถเข้าถึงและใช้บริการบางส่วนได้ แต่ท่านจ ะไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการส่วนที่จำเป็นต้องมีข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน และโดยเฉพาะกา รลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา

  b. การสอบถามข้อมูล

  ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านติดต่อเรา เราอาจใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านให้ไ ว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลของท่าน หรือข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเ มื่อตอบคำถามของท่าน

  c. อีเมล์จากเราถึงท่าน

  เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อของท่านเพื่อส่งข้อมูลให้ท่านเมื่อจำเป็น ได้แก่ อีเมล์การยืนยันบัญชี และพร้อมกับการใช้บริการของท่าน ในบางกรณี เมื่อท่านคลิกลิงก์หรือโฆษณาในอีเมล์ บราวเซอร์ของ ท่านอาจเปลี่ยนเส้นทางไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ดำเนินการแทนเรา (ดูด้านล่าง) จด บันทึก หรือ "นับ" การตอบอีเมล์ของท่าน ก่อนเปลี่ยนบราวเซอร์ของท่านไปสุดทางที่เลือก กระบวน การการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่เห็นชัดสำหรับท่าน

  d. การวิจัยตลาด

  บางครั้งแผนกวิจัยตลาดของเรา หรือผู้รับจ้างหรือกิจการในเครือของเราทำในนามของเรา อาจทำ วิจัยออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอีททิโกไซต์ โมบายแอป และบริการ ซึ่งอาจทำผ่านการเช ิญทางอีเมล์ แบบสำรวจป๊อบอัพ การสนทนากลุ่มออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์

  เมื่อเข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าว เราอาจขอให้ท่านส่งข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูล และข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีการนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย กรณีการสำรวจได้รับการสนับสนุ นโดยกิจการในเครือหรือบุคคลภายนอก จะมีการรายงานข้อมูลภาพรวมสรุปผลการสำรวจให้ผู้สนับสนุน ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เก็บผ่านการวิจัยตลาดจะใช้โดยเรา กิจการในเครือ ผู้ให้บริการ และผู้รับ จ้างของเรา และผู้รับช่วงและผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่ให้หรือขายแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับ ความยินยอมจากท่าน หรือสามารถทำได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่รับคำตอบแบบสำร วจหรือการสัมภาษณ์กับบุคคลใดหากเราทราบว่าอายุต่ำกว่า 18 ปี

  นอกจากการเก็บผลสำรวจจากผู้ใช้ของเราแล้ว อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ตอบจริงหรือช่ วยให้ท่านกลับไปสู่หน้าที่ออกมาเพื่อตอบแบบสำรวจ หากท่านปิดกั้นคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าร่วมกา รสำรวจบางอย่างได้ อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการสำรวจกับคุณลักษณะการใช้งานของอีททิโ กไซต์ของเรา ท่านจะได้รับแจ้งเมื่อเราต้องการใช้คุกกี้ในรูปแบบดังกล่าว และจะมีการขอความยินยอ มจากท่านสำหรับคุกกี้เหล่านี้

  e. ข้อคิดเห็นจากผู้ค้า

  เราจะเก็บข้อคิดเห็นจากร้านอาหารและผู้ให้บริการด้านร้านอาหารของเรา (“ผู้ค้า”) เกี่ยวกับผู้ใช้ ของเราและในทางกลับกัน เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและสิทธิ์ของผู้ค้า (รวมถึงบริษัทและ/หรือธุรกิจของผู ้ค้า) เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณชน พนักงานร้านอาหารหรือบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันห รือยุติกิจกรรมที่เราเห็นว่าเป็น หรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือถูกฟ ้องร้องตามกฎหมายได้

 4. 4. ข้อมูลที่เก็บโดยบุคคลอื่น

  เนื้อหาและบริการบางอย่างที่เสนอให้ท่านผ่านอีททิโกไซต์และโมบายแอปอยู่บนเว็บไซต์ที่ฝากไว้กับแล ะดำเนินการโดยบริษัทอื่นนอกเหนือจากเราและกิจการในเครือของเรา ("เว็บไซต์อื่น") เราไม่เปิ ดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่ท่านควรรับรู้ ว่าข้อมูลใดที่ท่านเปิดเผยเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ไม่ขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ ท่านควรพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวที่แจ้งไว้บนเว็บอื่นใดเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่เว็บไซต์อื่นเก็บและใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 5. 5. การโอนและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน

  ข้อมูลที่เก็บจากท่านอาจมีการโอน จัดเก็บ และประมวลผลในประเทศใดๆ ที่เราดำเนินการอยู่ การท ี่ท่านใช้บริการ ท่านได้อนุญาตเราใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านในสิงคโปร์และประเทศอื่นที่เรา ดำเนินการอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านมีการโอนโดยเป็น ไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ปี พ.ศ. 2555 ของสิงคโ ปร์)

  เรายังอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้อีกบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการรวมบริษัท การขายหรือการซื้อกิจกา ร ในกรณีนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลในการแจ้งท่านก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกโอน ไปและกลายเป็นขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไป เราไม่ขาย ให้เช่า หรือค้าข้อมูลและข ้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลเหล่านั้น โดยไม่ได้รับควา มยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมาย กำหนด และเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเรา และ/หรือเ พื่อปฏิบัติตามการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายบนอีททิโกไซต์ และ/หรือโมบา ยแอป เราแบ่งปันข้อคิดเห็นเกี่ยวกับท่านที่มาจากผู้ค้าของเราและกับผู้ค้าอื่นที่คุณอาจไปรับประทานอา หารผ่านเราเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เป็นได้สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  เรายังแบ่งปันข้อมูลบางประเภทที่เราเก็บจากท่านและเกี่ยวกับท่านจากกิจการในเครือและผู้ค้าของเ ราในทางที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการเ ข้าชมของท่านกับกิจการในเครือและผู้ค้าของเราและบุคคลอื่นที่ช่วยเราโดยการให้บริการหลัก (เช่น ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง การตลาด การส่งเสริมการขาย การวิเค ราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประมวลผลข้อมูล บริการพื้นที่รับฝาก การจัดเก็บ และการรักษาความปลอด ภัย) และ/หรือโดยการสร้างบริการบางอย่างสำหรับผู้ใช้ กิจการในเครือ ผู้ค้าและบุคคลอื่นเหล่านี้ มีข้อผูกพันตามหรือจำเป็นต้องสนับสนุนมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่ เปรียบเทียบได้ซึ่งแยกรายละเอียดไว้ในข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และพวกเขาจะใช ้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่านในการดำเนินการตามข้อผูกพันและให้บริการเกี่ยวข้อ งแก่ท่าน (เช่น บริการร้านอาหาร) เพื่อความชัดเจน ท่านตกลงว่าผู้ค้าอาจ (โดยได้รับความยินย อมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า) ใช้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านสำ หรับการทำการตลา ดและ/หรือการส่งเสริมการขายของผู้ค้าเอง การใช้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ค้าจะยังคงเป็นไป ตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และเกี่ยวข้องเสมอ (เช่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายข้อมูลส่วน ตัวของสิงคโปร์ (2012))

 6. 6. การชดใช้ค่าเสียหาย

  ท่านตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเราและกิจการในเครือจากความรับผิด ข้อร้องเร ียน ค่าเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายที่ เกิดจากการใช้บริการของท่าน (ได้แก่ อีททิโกไซต์และโมบายแอป) เราขอสงวนสิทธิ์ โดยใช้ดุลยพิน ิจของเราฝ่ายเดียวและเป็นค่าใช้จ่ายของท่าน ในการกระทำการปกป้องแต่ผู้เดียวและควบคุมเรื่อง ใดๆ ซึ่งขึ้นกับการชดเชยค่าเสียหายจากท่าน โดยท่านจะให้ความร่วมมือกับเราในการยืนยันคำให้กา รใดๆ ที่มี

 7. 7. การรักษาความปลอดภัย

  ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บเกี่ยวกับท่านถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านและปลอ ดภัย และมีเพียงเจ้าหนี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เราใช้เทคโนโลยีกา รเข้ารหัสลับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการรับและโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านส่ง ให้เราบนอีททิโกไซต์และ/หรือโมบายแอป อย่างไรก็ตาม และแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สามารถรับประกันได้ว่าปลอดภัย 100%

  ท่านยังรับทราบและยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านป้องกันการเข้าถึงบัญชีและข้อมูลของท่านโดยไม่ได้ร ับอนุญาติโดยการเลือกรหัสผ่านอย่างรอบคอบ และเก็บรหัสผ่านและบัญชีของท่านให้ปลอดภัย (เช่น ออกจากระบบหลังจากใช้บริการของเรา)

 8. 8. ติดต่อเรา

  หากท่านต้องการขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือหากท่านต้องการเลิกรับอีเมล ์จากเรา หรือหากท่านมีคำถาม ข้อร้องเรียน ความกังวล หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป ็นส่วนตัวของเรา เรายินดีให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของอีททิโก โดยส่งอีเมล์มาที่ dpo@eatigo.com หรือโดยติดต่อเราผ่าน หน้าการสนับสนุนลูกค้า ของเรา

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

เข้าสู่ระบบ

หรือ