แจ้งเตือน

are you sure

ไม่พบร้านอาหารที่ค้นหา

บริการลูกค้า

ขอความช่วยเหลือ
ศูนย์บริการของเรา
สามารถให้ความช่วยเหลือคุณ
ส่งมาที่!

วาระการใช้งานอีททิโก

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/02/2018

วาระการใช้งานเหล่านี้ (“วาระ”) เป็นวาระที่จะปกครองเงื่อนไขการเข้าใช้บริการกับทาง อีททิโก อินเตอร์เนชันนอล พีทีอี จำกัด (UEN 201320376H) (โดยเรียกต่อไปนี้ว่า “เรา”) ไม่ว่าจะด้วยอีททิโกเอง หรือผ่านบริษัทย่อยของอีททิโก ผ่า นช่องทางแพลทฟอร์มอิเล็กทรอนิกต่างๆอาทิ เว็บไซท์และโมไบล์ไซท์ของอีททิโก (อาทิ www.eatigo.com) (หรือเรียกว่า “ไซท์อีททิโก”) หรือผ่าน แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรือเรียกว่า“แอพพลิเคชั่น”) (โดยที่ทั้งตัวแอพพลิเคชั่นและบริการทั้งหมดจะเรียกรวมทั้งหมดต่ อไปนี้ว่า “บริการ”) โดยวาระเหล่านี้จะยังจะปกครองบัญชีของท่าน (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) และการใช้บริการของท่านอีกด้วย

เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นอีททิโกนั้นบริหารโดยเรา และการที่เข้าถึง หรือเข้าใช้บริการต่างๆไม่ว่าในรูปแบบวิธีการใดๆ (ในฐานะผู้ใช้งานลงทะเบียน หรืออื่นๆ) จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงวาระเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวาระเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ โดยที่ท่านได้รั บทราบแล้วว่าการยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากมีการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าเป็นการที่ท่านได้ยอมรับวาระเหล่านั้นและข้อแก้ไขด้วย

หากมีการแก้ไขวาระในการใช้งานใดๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกอัพเดท ที่น ี่ ดังนั้นการเยี่ยมชมหน้าวาระเงื่อนไขอย่างเป็นประจำจะทำให้ท่านได้รับ รู้เนื้อหาที่ทันสมัยของวาระที่จะมีผลต่อการใช้บริการและใช้บัญชีของท่าน

หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของวาระนั้นเป็นเนื้อหาสำคัญ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบด้วยการแจ้งประกาศลงบนเว็บไซท์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือผ่านทางอีเมลล์ไปยังที่อยู่อีเมลล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ตามที่เราเห็นสมควร โดยระดับความสำคัญของเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นอยู่กับกา รพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว

วาระเหล่านี้จะต้องได้รับการอ่านร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และถือว่ารวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอีกด้วย (สามารถอ่านได้จาก ที่น ี่) หากท่านไม่ตกลงกับวาระนี้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราต้องขอกรุณาแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะไม่สามารถให้บริการท่านได้

 1. 1. การใช้บริการต่างๆ้

  เราจะให้สิทธิ์ในการใช้บริการกับท่านซึ่งเป็นสิทธิ์ที่มีข้อจำกัด ไม่จำเพาะ สามารถเพิกถอนได้ (ไม่ว่าจะมีเหตุหรือไม่) และไม่สามารถโอน ได้โดยจะขึ้นอยู่กับการทำตามวาระเหล่านี้ของท่านด้วย โดยบริการของเราที่ให้ท่านนั้นสำหรับเพื่อใช้ส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และจะต้องไ ม่ถูกใช้เพื่อเหตุทางพาณิชหรือธุรกิจ ยกเว้นเสียว่าท่านจะใช้บริการ/บัญชีของเราในฐานะผู้ให้บริการร้านอาหารของเรา (“ผู้ค้า”) ทั้งนี้ท่านจะไม่สามารถทำซ้ำ แก้ไข คัดลอก จำหน่าย หรือใช้เพื่อเหตุเชิงพาณิชซึ่งส่วนใดๆของบริการนี้โ ดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเสียก่อน

  ท่านสัญญาว่าเมื่อท่านกำลังเปิดหาข้อมูล เข้าใช้เว็บไซท์อีททิโก เข้าใช้บริการ ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้แอพพลิเคชั่น หรือเมื่อติดต่อกับผู้ขา ยหรือผู้ใช้งานอื่นๆของบริการ ท่านจะไม่พยายามหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดได้กระทำหรือพยายามในสิ่งต่อไปนี้

  1. ทำการอัพโหลดข้อมูล หรือเนื้อหา (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) ที่จะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นๆทั้งในเรื่องของการนำสู่สาธารณะ ความเป็น ส่วนตัว ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
  2. เข้าร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดหรือให้คำการแถลงใดๆที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง หร ือเป็นการละเมิดกฎหมาย และสิทธิ์ของบุคคลที่สามไม่ว่าทั้งในประเทศหรือในที่ใดบนโลก
  3. เข้าร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดหรือให้คำการแถลงใดๆที่ในความเห็นของเราแล้วเป็นการจำกัดบุคคลใดๆจากการใช้บริการ
  4. การให้ข้อมูลเท็จ ผิด หรือนำไปสู่การเข้าใจผิด การใช้รายละเอียดความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต/เดบิตที่ฉ้อฉล การเข้าทำกิจกรรม และธุรกรรมที่ฉ้อฉลกับบุคคลที่สาม (รวมถึงการเข้าทำกิจกรรมหรือธุรกรรมในนามของหรือเพื่อบุคคลที่สามโดยที่ท่านไม่มีอำนาจในการผ ูกมักบุคคลที่สาม หรือการใช้หลักฐานแสดงตนที่เป็นเท็จ)
  5. กระทำการที่เป็นผลต่อเรา บริการของเรา การแสดงออกด้วยความหวังดีของเรา เครื่องหมายการค้าของเรา ชื่อและชื่อเสียงของเร า ในเชิงลบ ให้เกิดผลเสียหาย หม่นหมอง ตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดต่อเราหรือบุคคลใดๆ หรือการยุยงในทางลบต่อบุคคลใดๆจากการ ใช้บริการของเราไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม
  6. ใช้บริการของเราในการส่ง ประกาศ หรือสื่อสารเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร เป็นการข่มขู่ มุ่งโจมตี ทำร้าย ทำลายชื่อเสียง สบประมาท โจมตี หลอกลวง ฉ้อฉล ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น หยาบคาย หรือเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเป็นเนื้อหาหรือสาร ที่อ่อนไหวทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็นสารข่มขู่ หรือมีลักษณะไม่เหมาะสม ลามก และเป็นภัย ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา หรือเป็นสารที่มุ่ง ให้บุคคลหรือกลุ่มใดไม่พอใจ
  7. ทำการอัพโหลดหรือใช้ส่งผ่านผ่านช่องการต่างๆซึ่งข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือลิ้งค์ใดๆที่มีรหัสร้ายแอบแผง หรือนำผู้ใช้ไปสู่หน้าไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไฟล์ล้วงความลับ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
  8. การใช้เสครเปอร์ บอท สไปเดอร์ ครอวเลอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติใดๆในการเข้าถึง เข้ารับ คัดลอก หรือตรวจดูส่วนใดๆก็ตามของบ ริการหรือข้อมูลและเนื้อหาใดๆบนเว็บไซท์ (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) ที่สามารถพบได้หรือเข้าถึงได้ผ่านบริการ
  9. ทำการก้าวก่าย หรือรบกวนความถูกต้องในการทำงานของตัวบริการ
  10. การละเมิดกฎ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอันสืบเนื่องจากการเข้าถึงหรือใช้บริการ
  11. การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับหรือผิดวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่ละเมิดต่อวาระเหล่านี้
  12. ทำการใช้ข้อมูล หน้าใช้งาน และทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินของเราในงานออกแบบ พัฒนา ผลิต ให้อนุญาตใช้ จำหน่ายนานแอพ พลิเคชั่นใดๆ ส่วนประกอบ หรือเครื่องมือเพื่อใช้กับบริการของเรา
  13. ทำการเข้าถึงหรือใช้บริการในทางที่ได้กระทำที่เป็นเพิ่มหรือได้ไตร่ตรองมาให้เป็นการเพิ่มจำนวนการรองรับอย่างผิดปกติในโครงสร้าง บริการของเรา
  14. ทำการเก็บข้อมูลบริการของผู้ใช้งานท่านอื่น (ซึ่งอาจรวมถึงลูกค้าของเราและ/หรือผู้ค้า)โดยไม่ได้รับการยินยอม หรือได้รับการอนุญาต ให้เข้าถึงบริการ บัญชีของผู้ใช้ท่านอื่น ชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ
  15. ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง นำไปต่อยอดงานใหม่ จำหน่าย หรือนำแสดงในสาธารนะซึ่งเนื้อหาของไซท์จากบริการโดยไม่ได้รับ การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนจาก และ/หรือจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
 2. 2. บัญชีผู้ใช้งาน

  ท่านสามารถสมัครบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับเราได้โดยการลงทะเบียนกับเราหรือทำการลิ้งค์สื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีของเรา (“บัญชี”) หากท่านได้เสร้างบัญชีขึ้น จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะทำการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์โดยการให้ข้อมูลปัจ จุบันที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ตามที่เรากำหนด

  ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำและกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบในทันทีหากมีการใช้ บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆ เราจะไม่สามารถถูกเอาผิดได้สำหรับความสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้ นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการการใช้บัญชีของท่านไม่ว่าโดยตัวท่านเองหรือโดยผู้อื่นไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ท่านยังยอมรับให ้ถูกเอาผิดได้สำหรับความสูญเสียใดๆอันเกิดต่อเราหรือบุคคลที่สามจากการใช้บัญชีของท่านไม่ว่าโดยตัวท่านเองหรือโดยผู้อื่น

  ท่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้งานบัญชีของท่านให้ถูกต้อง และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลว่าข้อมูล ราย ละเอียดของบัญชีและล็อกอินของท่านจะเป็นความลับ ท่านจะดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้มีการควบคุมทั้งหมดในการใช้งานบัญชีของท่านและท่ านจะไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้งานอื่นๆไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ท่านจะไม่ทำการสร้างหลายๆบัญชี ทำการโอน หรือขายบัญชีของท่านให้ผู้อื่น

  บัญชีทุกๆบัญชีจะต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลล์ส่วนบุคคลที่ถูกต้องและท่านใช้งานอยู่เป็นประจำเพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารกับท่านผ่านอีเมลล์ใ นเรื่องของการดูแล บริหาร และจัดการบัญชีของท่านได้ และรวมถึงสื่อสารเรื่องอื่นๆด้วย

  เราอาจจะขอให้มีการยืนยันบัญชี หรือเปลี่ยนรหัสเข้าบัญชีเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบัญชีนั้นยังคงมีการใช้งานอยู่และได้รับการลง ทะเบียนด้วยอีเมลล์ที่มีอยู่จริงและถูกต้อง

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ลบ และ/หรือทำการกำจัดด้วยวิธีอื่นๆใดๆซึ่งบัญชีใดๆก็ตาม โดยไม่มีความจำเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าหากเรา มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบัญชีดังกล่าวได้มีการลงทะเบียนโดยละเมิดวาระเหล่านี้ หากมีการตรวจพบว่ามีการใช้ IP ปลอมในการซ่อนการพยายามส มัครหลายๆบัญชี หรือหากบัญชีใดๆมีการขัดขวางการทำงานโดยปกติของบริการของเรา หรือกระทำการใดๆที่เป็นการก่อกวนผู้ใช้งานอื่นๆของ บริการของเรา

  เมื่อท่านได้สร้างบัญชี จะถือว่าท่านได้ให้คำมั่นและรับประกันดังต่อไปนี้

  1. หากท่านสมัครในฐานะของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นๆ (“บุคคล”) ท่านนั้นมีอำนาจในการเข้าผูกพันบุคลนั้ นๆต่อวาระเหล่านี้ และบุคคลนั้นจะทำตามวาระดังกล่าว
  2. ท่านเป็นบุคคลผู้มีมีความสามารถในการเข้าทำการผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. ท่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย ทางการเงิน ทางศีลธรรมซึ่งกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน และ
  4. ข้อมูลใดๆที่ท่านได้ให้เอาไว้เป็นข้อมูลที่เที่ยงตรง ทันสมัย เป็นความจริง และครบถ้วน และท่านจะทำการแจ้งเราในทันทีหากข้อมูลดังก ล่าวมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะทำการอัพเดทข้อมูลในหน้าผู้ใช้งานของท่าน

  หากท่านมีอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านจะสามารถใช้บริการได้ภายใต้การแนะนำและควบคุมโดยผู้ปกครองและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมต ่างๆภายใต้บัญชี

 3. 3. เนื้อหาของผู้ใช้งานและไซท์์

  บริการนั้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการและแบ่งปันเนื้อหาได้ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ ความคิดเห็น ข้อมูล ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ (“เนื้ อหา”) และสืบเนื่องด้วยเนื้อหาที่ท่านได้อัพโหลดนี้ ประกาศ หรือสามารถทำให้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นๆใดๆผ่านบริการของเรา จะถือว่าท่า นได้ให้สิทธิ์ อำนาจ และผลประโยชน์กับเราในการกระทำการอย่างเดียวกัน และท่านได้รับรู้อย่างเปิดเผยมา ณ ที่นี้และตกลงว่าสืบเนื่องจา กนั้นไปเราจะเป็นเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว และตามที่กฎหมายคุ้มครองสูงสุด ท่านตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิ์ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆหาก เราเข้าเป็นเจ้าของ และ/หรือ ใช้เนื้อหาที่ท่านได้ให้ไว้ หรือใช้โดยบุคคลที่สามผ่านการได้รับการอนุมัติจากเรา นอกจากนี้ท่านยังได้รับประ กันอีกด้วยว่าท่านเป็นเจ้าที่ถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวและ/หรือท่านได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในการให้สิทธิ์ดังกล่าวกับเรา

  ท่านรับรู้ว่าท่านจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ได้ลงเอาไว้ผ่านบริการเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกทั้งทางด้านกฎหมาย ความรับผิ ด ความเหมาะสม ความถูกต้องทางทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว และสืบเนื่องด้วยเนื้อหาที่ท่านได้ทำให้สามารถเข้าถึ งได้ผ่านเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนี้ ท่านได้ให้คำมั่นและรับประกันเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเนื้อหาที่ท่านได้จัดหาให้นั้นจะไม่มีเนื้อหาในส่ว นใดก็ตามที่ท่านไม่ได้มีสิทธิ์เต็มในการอนุมัติสิทธิ์ให้กับเรา

  เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นจะรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ตัวอักษร ภาพกราฟฟิก รูปภาพซอฟต์แวร์ วิดีโอและไฟล์เสียง และสิ่ง ใกล้เคียงกับสิ่งที่ระบุข้างต้นมานี้บนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก (“เนื้อหาบนไซท์”) นั้นจะต้องมีการอนุมัติใ ห้เรา หรือว่าเราเป็นเจ้าของ และจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ใช้งานจะไม่สามารถนำประกาศไปประกาศซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาบนไซท์ไปยังเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่น หรือสื่ออื่นๆได้โดย ไม่ได้รับการยินยอมเสียก่อน นอกจากนี้ผู้ใช้งานจะไม่ทำการค้า หรือจำหน่ายเนื้อหาบนไซท์ให้กับบุคคลที่สาม ทำการเตรียมงานพัฒนาต่อยอด หรือ นำเนื้อหาบนไซท์ไปใช้หาผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากประสงค์จะขอนำประกาศไปประกาศซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย จำหน่าย พัฒนางานต่อยอด หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ซึ่งเนื้อหาบนไซท์ ให้ท่านกรุณาติดต่อเราทางลายลักษณ์อักษรไปยัง หน้าบริการช่วยเหลือลูกค้า ทั้งนี้เราไม่อยู่ภายใต้หน้าที่ใดๆที่จะต้องมอบคำอนุญาตคำขอดังกล่าวในการนำประกาศไปประกาศซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ คัด ลอก ขาย จำหน่าย พัฒนางานต่อยอด หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ซึ่งเนื้อหาบนไซท์

  เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ของเราทั้งหมดนั้นเป็นของเราหรือเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้รับอนุญาตและจะไม่สามารถ ถูกนำไปใช้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมเสียก่อน

 4. 4. ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต

  เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถสำรองที่นั่งกับทางผู้ค้าของเราได้และในทางตรงกันข้ามเช ่นเดียวกัน โดยที่การสำรองที่นั่งดังกล่าวนี้อาจะมีส่วนลดราคาให้ ท่านตกลงที่จะไม่ใช่บริการในทางอื่นใดก็ตามนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ข้างต้นนี้ หรือในทางอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซิฟเวอร์และ หรือทำให้เซิฟเวอร์ไม่สามารถใช้การได้ซึ่งรวมถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อกั บเซิฟเวอร์ด้วย หรือทำการรบกวน ก้าวก่ายการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกของบุคคลอื่นๆ

  ท่านจะไม่สามารถพยายามเข้าถึงเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก บัญชีของผู้อื่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ไม่ว่าจะด้วยการแฮค เจาะรหัสผ่าน หรือด้วยวิธีการอื่นๆใด ท่านจะไม่สามารถทำให้ได้มาหรือพยายามทำให้ได้มาซึ่ง สาระหรือข้อมูลใดๆที่ไม่ได้จงใจให้ท่านสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามบนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก ท่านจะไม่ทำกา รลิ้งค์ไปยังส่วนใดๆของเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกถ้าหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เกิดผล ร้ายต่อเราและบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ขาดในดุลยพินิจของเรา ในการปิดหรือยุติการใช้งานบริการ เว็บไซท์แ ละแอพพลิเคชั่นของอีททิโก หรือลิ้งค์ที่ท่านเชื่อมมายังเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก ที่ไม่ได้รับการอนุญาตภายใต้วาระเหล่านี้ของท่าน

 5. 5. การสำรองที่นั่ง เครดิต และนโยบายการยกเลิก

  ด้วยการใช้บริการของเรา ลูกค้าสามารถทำการสำรองที่นั่งร้านอาหารได้ตามช่วงเวลา สถานที่ และสิทธิพิเศษใดตามที่ผู้ค้าได้เสนอเอาไว้ เราจะไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการในการสำรองที่นั่ง บริการร้านอาหาร และ/หรือ การให้สิทธิพิเศษ (อาทิ ส ่วนลดราคา) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ค้า และจะต้องจัดหาให้ หรือให้บริการโดยผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเราจึงจะไม่มี ความรับผิดชอบต่อการบริการ ความสามารถในการได้รับสิทธิพิเศษ หรือการยกเลิกใดๆจากทางร้านอาหาร หรือจากการจองร้านอาหารกับท างผู้ค้า

  และตามที่ได้มีการแจ้งในวาระข้างต้น เราสามารถที่จะยุติการใช้บริการ และ/หรือบัญชีใช้งานของท่านหากท่านได้กระทำการดังต่อไปนี้ ซึ่งอ าจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่

  1. เปลี่ยนเวลา และ/หรือ วันที่สำรองร้านอาหารมากกว่า 5 ครั้ง
  2. ทำการติดต่อร้านค้าโดยตรงเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาหรือรายละเอียดอื่นๆในการสำรองร้าน
  3. ขอส่วนลดราคาถึงแม้ท่านไปถึงร้านอาหารของผู้ค้าหรือในจำนวนใดๆนอกเหนือจากที่กำหนดในการสำรองของท่าน
  4. ไม่ยกเลิกการสำรองที่นั่งในกรณีที่ท่านไม่ได้ไปตามที่นัดสำรอง (“ไม่แสดงตน”)
  5. ทำการฉ้อฉลหรือสิ่งใกล้เคียงใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ของท่านในการชำระเงินให้ผู้ค้าเต็มจำนวนสำหรับบริการที่ได้รับ

  เราขอสงวนสิทธิ์ในทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับความน่าเชื่อถือของท่านซึ่งรวมถึงมูล ค่า ความถูกต้อง วันสิ้นอายุ และความสามารถของท่านในการดำเนินการตามความน่าเชื่อถือของท่าน

  การยกเลิกการสำรองนั้นสามารถทำได้อย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนเวลาที่จะเริ่มเวลานัดสำรองของท่าน

  ส่วนลดราคานั้นจะครอบคลุมเฉพาะมื้ออาหารที่รับประทานที่ร้านเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้กับกรณีของการซื้อกลับบ้านหรือสั่งให้ไปส่งนอกสถ านที่ได้

  ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเมนูในวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆ กรุณาติดต่อร้านอาหารโดยตรงเพื่อยืนยันรายละเอียดของเมนูในวันหยุดและ วันสำคัญ

 6. 6. การเคลมลิขสิทธิ์และการละเมิด

  เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และหากท่านมีเหตุให้เชื่อด้วยความหวังดีได้ว่าเนื้อหาบนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก หรือ ประกาศอื่นๆบนเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก นั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านเป็นเจ้าของ กรุณาติดต่อเราผ่าน หน้าบริการช่วยเหลือลูกค้า ของเราโดยทำการระบุในสารแจ้งถึงเราดังนี้

  1. ลายมือชื่อของเจ้าของหรือบุคคลผู้ให้อำนาจในนามของเจ้าของของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้ถูกละเมิด
  2. การระบุอย่างชัดเจนของงานลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
  3. ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอกับเราเพื่อให้เราสามารถระบุที่ตั้งของเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
  4. ให้ข้อมูลติดต่อกลับที่เพียงพอตามสมเหตุสมผลเพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้
  5. คำแถลงว่าท่านได้เชื่อว่าเนื้อหาสาระดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือตามกฎหมาย
  6. คำแถลงว่าข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนมานั้นแม่นยำ และท่านเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนเจ้าของผู้ซึ่งมีสิทธิ์แต่เพียงผ ู้เดียวซึ่งสาระที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
 7. 7. ลิ้งค์ไปยังเว็บไซท์อื่นๆ์

  เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นอาจจะประกอบด้วยโฆษณาหรือลิงค์ไปยังเว็บไซท์ของผู้อื่น (“ไซท์ของบุคคลที่สาม”) ลิ้งค์ไปยังไซท์ของบุคคลที่สามเหล่านี้นั้นทำให้สามารถเข้าถึงได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น โดยเราไม่ได้เป็นผู้รับรอง หรื อยืนยันความแม่นยำ หรือเป็นเจ้าของข้อมูลใดๆที่อยู่ในโฆษณา หรือเนื้อหาอื่นๆในไซท์ของบุคคลที่สาม หากท่านตัดสินใจที่จะออกจากหน้าไซท์ข องอีททิโกและไปยังไซท์ของบุคคลที่สามหรือทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือทำการดาวน์โหลดใดๆจากไซท์ของบุคคลที่สาม จะถือว่าท่านได้กระทำบนความเสี่ยงของตัวท่านเอง เรื่องใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับไซท์ของบุคคลที่สามจะต้องติดต่อโดยตรงกับเจ้าของของไซท์บุค คลที่สามเท่านั้นเราจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับไซท์ของบุคลที่สาม และนอกจากนี้เราไม่ได้แสดงตนหรือสื่อสารให้ส ามารถส่อความว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับไซท์บุคคลที่สาม

 8. 8. ข้อจำกัดและความรับผิด

  ท่านรับทราบและตกลงว่าสิทธิ์เดียวของท่านต่อปัญหาใดๆก็ตาม หรือความไม่พึงใจในบริการก็ดีก็คือสิทธิ์ในการขอยุติใช้บัญชีของท่าน และ/หรือ การที่ท่านเลิกใช้บริการ

  ท่านยังรับทราบและตกลงอีกด้วยว่าเราจะไม่สามารถถูกเอาผิดได้ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย เสียหายอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซท์และแอพ พลิเคชั่นของอีททิโก หรือบริการของเรา ท่านเข้าใจดีว่าเราไม่ใช่ผู้ขายสินค้า และ/หรือบริการร้านอาหารที่มีเนื้อหาอยู่บนเว็บไซท์และแอพพ ลิเคชั่นของอีททิโกหรือทำให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการที่เราให้ เราเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ดูแลธุรกรรมให้กับผู้ค้าบุคคลที่สาม และเรา ไม่ว่าในทางใดก็ตามจะไม่ถือได้ว่าเป็นผู้แทนของผู้ค้าใดๆและจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการหรือสินค้าที่ผู้ค้านั้นได้จัดหา

 9. 9. สินไหมทดแทน

  ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดเชย และไม่เอาผิดเราจากการเอาผิด การเคลม ความเสียหาย สูญเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าบริการตัวแทนท างกฎหมายที่อาจเกิดจากการใช้บริการของท่าน (รวมถึงเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโก) เราขอสงวนสิทธิ์ขาดและด้วยดุลยพินิจของเ ราแต่เพียงผู้เดียวซึ่งสิทธิ์ที่จะเข้าควบคุมและป้องคดีเหตุใดๆอันเกิดจากการเรียกร้องเอาสินไหมทดแทนจากท่านด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง โ ดยในกรณีดังกล่าวท่านจะให้ความร่วมมือกับเราในการปกป้องทางคดีใดๆ

 10. 10. กฎหมายที่ใช้ เขตอำนาจศาล และการพิพากษา

  ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับวาระเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือจากการใช้ส่วนใดๆของเว็บไซท์และแอพพลิเค ชั่นของอีททิโก หรือบริการจะถูกเสนอต่อศูนย์พิพากษานานาชาติสิงคโปร์ (“Singapore International Arbitration Centre: SI AC”) และจะได้รับการชำระความตามกฎของ SIAC ด้วยคณะพิพากษาที่ประกอบด้วยผู้พิพากษา (1) ท่านที่จะได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่ตามก ฎขง SIAC สถานที่ที่จะดำเนินการพิพากษาจะเป็นประเทศสิงคโปร์ โดยภาษาที่ใช้ในการว่าความจะเป็นภาษาอังกฤษ

  เว็บไซท์และแอพพลิเคชั่นของอีททิโกนั้นบริหารโดยนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์และวาระเหล่านี้จะถูกตีความภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์

  และโดยที่จะไม่ทำให้สิทธิ์ในข้อข้างต้นหมดไปและในกรณีที่ท่านได้ดำเนินการทางกฎหมายกับเรา จะถือว่าท่านได้ยินยอมมา ณ ที่นี้ที่จะอยู่ภายใ ต้คำพิพากษาของศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นสิทธิ์ขาด ท่านตกลงว่าการเคลมใดๆที่ท่านอาจจะมีต่อเราอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากเว็บไซ ท์และแอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโกจะต้องว่าความในศาลผู้มีอำนาจในสาธารณรัฐสิงคโปร์

  และโดยที่จะไม่ทำให้สิทธิ์อื่นๆตามเงื่อนไขของวาระนี้หมดไป และเป็นไปตามที่ท่านไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดได้ละเมิดหรือข่มขู่จะละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อหาการชดเชยหรือวิธีการชดเชยอื่นๆใดๆจากศาลของสาธารรัฐสิงคโปร์และ/หรือใ นเขตอำนาจศาลอื่นๆใดๆที่ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรานั้นถูกละเมิดโดยที่ท่านได้ยินยอมมา ณ ที่นี้ที่จะอยู่ภายใต้คำพิพากษาของศาลดัง กล่าว

 11. 11. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ท่านรับทราบว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ ตำแหน่ง และผลประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ตามที่จะนิย ามด้านล่าง) ในเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโก และท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ ตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ใดในทางเดียวกันยกเว้นต ามที่ได้มีการระบุภายใต้วาระเหล่านี้

  ท่านจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง ปรับแก้ แปล จัดเตรียมงานต่อยอด แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ทำการรื้อหรือพยายามในทางใดๆที่จะเข้า ถึงตัวรหัสคอมพิวเตอร์ของบริการ ซอฟต์แวร์ หรือทำการเก็บเอกสาร หรือสร้าง หรือพยายามที่จะสร้างงานเลียนแบบ หรือสิ่งแทนที่ใกล้เคีย ง หรือสินค้าจากการได้เข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโก หรือทรัพย์สินทางข้อมูลอื่นๆ

  “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ใดๆทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายศีลธรรม กฎหมายความลับทางก ารค้า กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม กฎหมายสิทธิ์การเผยแพร่ กฎหมายความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ทางทรัพย์สินอื่นๆ และรวมถึงการ นำไปใช้ การนำมาทำใหม่ ส่วนขยายเพิ่มเติม การบูรณะ และการนำมาใช้ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตและมีผลทั่วโลก

  สิทธิ์ทั้งหมด (รวมถึงความหวังดี) ในชื่อของ “อีททิโก” และเครื่องหมายการค้านั้นมีเราเป็นเจ้าของ โดยที่สินค้า บริการ หรือชื่อบริษัทและ เครื่องหมายการค้าใดที่อาจปรากฏบนบริการของเรานั้นเป็นชื่อและเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสิทธิ์นั้นๆ

 12. 12. การไม่รับประกัน

  ท่านรับทราบและตกลงว่าบริการที่จัดหาให้นั้นจะเป็นรูปแบบ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่ทำให้มี” และการใช้งานบริการและเนื้อหา สินค้าหรือ บริการ และการเข้าถึงดังกล่าวของท่านนั้นกระทำบนความเสี่ยงของท่านและด้วยดุลยพินิจของท่านเอง

  เราไม่ได้มีการให้คำมั่นหรือรับประกันว่า (ก) การใช้งานของบริการนั้นจะมีความปลดภัย ทันสมัย ไม่มีการก่อกวน หรือไร้ซึ่งความผิดพลาด หรือว่าจะสามารถใช้งานได้กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลใด (ข) บริการของเราจะเป็นไปตามความคาดหวังหรือความต้องการ ของท่าน (ค) ความผิดพลาดหรือปัญหาในบริการจะได้รับการแก้ไข (ง) ตัวบริการและเซิฟเวอร์นั้นปราศจากซึ่งไวรัสหรือส่วนประกอบอันตร ายอื่นๆ

  เงื่อนไข คำมั่น และการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะระบุอย่างชัดเจน ส่อความได้ หรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือสิ่งอื่นๆซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัด เพียงแค่การส่อความว่ามีการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และความปราศจากการละเมิดใ ดๆนั้นจะถือว่าได้ยกเว้นออกอย่างสูงสุดตามที่กฎหมายจะอนุญาตและได้แจ้งเอาไว้แล้ว ณ ที่นี้

  บริการนั้นอาจจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิก (รวมถึงปัญหาในค อมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกที่ท่านใช้) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความไม่สามารถในการส่ง ความเสียหาย สูญเสียใดอัน เกิดจากปัญหาดังกล่าว

  จะไม่มีคำแนะนำใดหรือข้อมูลใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ท่านได้รับจากเราหรือจากตัวบริการก็ดีจะสามารถส่อความได้ว่าเป็น การให้คำมั่น สัญญา หรือการรับประกัน นอกจากนี้ท่านยังรับทราบว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะสนับสนุนหรือคงไว้ซึ่งตัวบริการ

  เราขอปฏิเสธความรับผิดและการถูกเอาผิดหรือความรับผิดชอบใดๆอันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของไซท์ที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการของเร า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามซึ่งเนื้อหาหรือบริการใดๆ พวกเราจะไม่มีความรับผิดชอบต่อหรือ ถูกเอาผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวเนื่องกับหรือถูกใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ซึ่งรวมไปถึงควา มผิดพลาดในเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหาหรือบริการของหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

  พวกเราจะคงไว้และจะยังมีสิทธิ์ในทุกเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือปิดการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือความสามารถใด ๆของเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ชั่วโมงที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงบริการ หรือความพร้อมใช้งานของบริการ (หรือส่วนใดๆของบริการ) บนอุปกรณ์ใดๆ หรือบริการเชื่อมต่อใดๆ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะจัดหาให้ท่าน และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งการแจ้งเตือนของการเปลี่ยนแปลงใดๆนี้ และพวกเราจะยังไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้ท่านซึ่งการสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขข้อผิดพลาด อัพเดท พัฒนา แก้ไขรหัส หรือเพิ่มสมรรถนะของเว็บไซท์ แอพพลิเคชั่นและบริการของอีททิโก

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

แจ้งเตือน

คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะลบสิ่งนี้

เข้าสู่ระบบ

หรือ